A dunaújvárosi szabad strandon lehetőség van vízibicikli kölcsönzésre, melynek díja 1800 Ft óránként.

A vízibiciklik bérlésével a bérlők magukra nézve kötelezőnek veszik az alábbi szabályok betartását:

BÉRLÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT:

•    Kizárólag a 14. életévét betöltött személy bérelhet vízi biciklit.
•    A bérlőnek nyilatkoznia kell úszás tudásáról.
•    A bérlő és az utasai nem állhatnak alkoholos befolyásoltság vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt. Ellenkező esetben nem bérelhetik ki a vízi járművet.
•    A vízi biciklit bérlő személy köteles a bérlés díját a használat előtt hiánytalanul megtéríteni, kitölteni és aláírni a bérlési feltételeket és felelősségvállalási nyilatkozatot.
•    A vízi biciklit túlterhelni tilos (max 4 fő, max 400 kg).
•    A vízi biciklit elhagyni úszás céljából, arról ugrálni, arra felkapaszkodni vagy felmászni szigorúan tilos!
•    Mindenki, aki használja a vízi biciklit, köteles mentőmellényt viselni!
•    Sem elinduláskor, sem megérkezéskor nem szabad a vízben lévő személyeket veszélyeztetni, zavarni a vízi biciklivel!
•    A bérlő az okozott kárért felelősséget vállal és köteles azt megtérítenie!
•    A vízi biciklit kizárólag a bóják által határolt, a vízfelület déli részén kijelölt területen belül lehet használni. A partot megközelíteni 30m-nél közelebb nem lehet, a fürdőzőket és a horgászokat zavarni, akadályozni tevékenységükben tilos!

BÉRLÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rész

– Bérlő tudomásul veszi, hogy a BÉRELT ESZKÖZT csak saját felelősségére kölcsönözheti és használhatja, illetve, hogy a bérelt eszközért, mindenki teljes anyagi és biztonsági felelősséggel tartozik.
– A kikölcsönzött eszközöket kizárólag rendeltetésének megfelelően lehet használni, a nem rendeltetésszerű használatból eredő és/vagy okozott károkért a Bérlő a felelős.
– A bérelhető eszközök szerelése és javítása, azok tartozékainak le-, és felszerelése a Bérbeadó feladata, a Bérlő engedély nélkül nem végezhet ilyen tevékenységet.
– A Bérbeadó kijelenti, hogy műszaki és közlekedés biztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő eszközöket adott át.
– Egyéni védőfelszerelésről, mindenki saját maga köteles gondoskodni. Saját felszerelés híján a rendelkezésre álló készletből van lehetőség díjmentesen bérelni.

2. Kölcsönzési díj ⃰

Vízi bicikli        1800,- Ft / óra
Napozó ágy        1000,- Ft / nap
Napernyő        500,- Ft / nap
Tollaslabda (ütők + labda)    500,- Ft / óra
Pingpong (ütők + labda)    500,- Ft / óra
Labdák            200,- Ft / óra

*A kölcsönzés kizárólag a nyitvatartási időn belül érvényes.

 • A Bérlő köteles a kölcsönzés napján nyitva tartási időben visszaszolgáltatni az eszközöket.
 • A kölcsönzési díj a nyilatkozat aláírásával egyidejűleg, a kölcsönzési idő mértékében fizetendő.
 • Ha a kölcsönzési időt a Bérlő több mint 5 perccel túllépi, és a kölcsönzés idejének meghosszabbítására a kölcsönzés ideje alatt, de a lejárta előtt legalább negyed órával nem történt külön megállapodás a Felek között, a Bérbeadó pótdíjat jogosult kiszabni.
 • A kölcsönzési idő megállapítása a Bérbeadó és a Bérlő által, a bérlési naplóba közösen bejegyzett időtől számít.
 • Késedelem esetén a pótdíj a következő óra aktuális tarifájának a fele.

3. Biztosíték

A bérlő köteles kitölteni a bérlési szerződést, abban megadni valamelyik személyazonosságát igazoló iratát, nevét, címét. Az iratot bemutatni az illetékesnek, hogy az adatok helyesek. Ha a bérbe vevő személy hiánytalanul és sérülésmentesen vissza szolgáltatja a bérelt eszközt, a bérlési szerződés megsemmisítésre kerül, a bérlő által megadott adatokkal együtt.

4. Sérülés, káreset

A Bérlő az esetleges sérülést, az eszközök elvesztését, ellopását Bérbeadónak azonnal köteles jelenteni.
Meghibásodás esetén, tilos az eszközt tovább használni, a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni kell, az általa megadott elérhetőségek egyikén.
A meghibásodással tovább használt eszközök, a meghibásodásból fakadó további és súlyosabb hibák és az ilyen okokból bekövetkezett baleset, sérülés következményei a Bérlőt terhelik, a Bérbeadóra és gyártóra nem háríthatóak át.

5. Kölcsönzési idő

A Bérlő, az eszközöket valamint a nyilatkozaton igényelt tartozékokat a kölcsönzési idő lejártakor köteles a Bérbeadónak visszaadni.
A Bérlő a kölcsönzés helyén, a 2400 Dunaújváros, Szalki-sziget, Szabad strand, a szerződési feltételekben meghatározott nyitvatartási időben veheti át és köteles leadni az eszközöket.
Nyitvatartási idő: minden nap 09:00 – 19:00
Kölcsönzési órának/napnak és így díjfizetésre köteles órának/napnak számít minden megkezdett óra/nap.

6. Kártérítés

Amennyiben az eszköz sérült állapotban kerül vissza hozatalra, attól függetlenül, hogy a káresemény a Bérlő vagy egy harmadik fél hibájából történt, a javítás költsége a Bérlőt terheli.
A Bérlő, a javítás költségét az eszköz visszaadáskor köteles a bérbeadónak megtéríteni, vagy a tényleges javítást követően legkésőbb 8 naptári napon belül.

7. A bérbeadó felelőssége, adatvédelem

 • A kölcsönző az eszközöket műszakilag átvizsgált és hibátlan állapotban adja át. Az esetleges (üzemszerű működést nem befolyásoló kisebb) sérüléseket az átvételi nyilatkozaton jegyezni kell.
 • Az esetleges balesetékért, másnak okozott kárért, esetleges személyi sérülésekért a Bérbeadó felelősséget nem vállal.
 • A Bérlő az átvételi nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a megadott személyes adatait a bérleti jogviszony fennállásáig, illetve az azon alapuló Bérbeadói követelés megtérítéséig kezelje, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint. Ez a nyilatkozat kiterjed egyben a bemutatott személyi okmányokban szereplő adatainak rögzítésére.
 • A Bérlő az átvételi nyilatkozat aláírásával igazolja személyes adatainak hitelességét.
 • Bérbeadó kijelenti, hogy a kölcsönzési idő lejártával az adatokat megsemmisíti, törli, ha a bérelt eszközt visszakapta és sérülésmentesen.

A Bérbeadó garantálja, hogy betartja a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályokat, a Bérlő adatait kizárólag az eszköz bérbeadási ügyviteli szempontjai szerint kezeli, azokkal más formában nem él vissza és (jogszabályban meghatározott kötelező adatközlési kötelezettségén kívül) harmadik félnek nem szolgáltatja ki. Az eszköz eltulajdonítása esetén a Bérlő a bérleti szerződés aláírásával Bérbeadót felhatalmazza, hogy a birtokában lévő adatok alapján a rendőrhatóságot haladéktalanul tájékoztassa.

8. Kölcsönzés személyi feltételei (vízi bicikli)

 • Kizárólag a 14. életévét betöltött személy bérelhet vízi biciklit.
 • A bérlőnek nyilatkoznia kell úszás tudásáról.
 • A bérlő és az utasai nem állhatnak alkoholos befolyásoltság vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt. Ellenkező esetben nem bérelhetik ki a vízi járművet.
 • A vízi biciklit túlterhelni tilos (max 4 fő, max 400 kg).
 • A vízi biciklit elhagyni úszás céljából, arról ugrálni, arra felkapaszkodni vagy felmászni szigorúan tilos!
 • Mindenki, aki használja a vízi biciklit, köteles mentőmellényt viselni!
 • Sem elinduláskor, sem megérkezéskor nem szabad a vízben lévő személyeket veszélyeztetni, zavarni a vízi biciklivel!
 • A bérlő az okozott kárért felelősséget vállal és köteles azt megtérítenie!
 • A vízi biciklit kizárólag a bóják által határolt, a vízfelület déli részén kijelölt területen belül lehet használni. A partot megközelíteni 30m-nél közelebb nem lehet, a fürdőzőket és a horgászokat zavarni, akadályozni tevékenységükben tilos!
 • A Bérbeadó nem vállal felelősséget a Bérlő testi épségéért.